Privatna Gimnazija Marul, Vodnikova 12, 10000 Zagreb
Tel: 01 / 4877-800   Fax: 01 / 4877-808   Mob: 095 4877 235
E-mail: vjavor@gimnazijamarul.hr

NATJEČAJ za: nastavnik/ca matematike i nastavnik/ca glazbene umjetnosti

NATJEČAJ za: nastavnik/ca matematike i nastavnik/ca glazbene umjetnosti

Gimnazija Marul

Zagreb, Vodnikova 12

KLASA:602-03/14/06

URBROJ: 251-548-1-19-50

Zagreb, 31. siječnja 2019.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 4/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14 i 07/17, 68/18) i uz suglasnost Školskog odbora, Gimnazija Marul, iz Zagreba,Vodnikova 12, raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

  1. nastavnik/ca matematike– 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme – 6 sati nastave tjedno
  2. nastavnik/ca glazbene umjetnosti – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme – 4 sata nastave tjedno

Uvjeti: sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti:

  • životopis
  • presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu,
  • dokaz o stručnoj spremi
  • uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pravomoćno osuđen niti se protiv njega vodi kazneni postupak
  • dokaz o radnomstažu.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

Urednom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži dokumente i priloge navedene u natječaju. Kandidatima prijavljenim na natječaj smatrat će se samo one osobe koje podnesu pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.
Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća kandidatima.
Komisija za provedbu natječaja utvrđuje popis prijavljenih kandidata, koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na razgovore, odnosno usmeni razgovor.
Smatra se da kandidat koji nije pristupio razgovoru, povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.
Prijavom na natječaj kandidati daju Gimnaziji Marul privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.
Kandidat može u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka. Opoziv privole može se podnijeti isključivo putem pošte na adresu: Gimnazija Marul, Vodnikova 12, Zagreb.

Molimo svoju prijavu pošaljite na e-mail: marul@gimnazijamarul.hr ili poštom na adresu: Gimnazija Marul, Vodnikova 12, Zagreb, u roku 8 dana od objave natječaja s naznakom za natječaj.

Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj se neće razmatrati.

Gimnazija Marul

Designed & Developed by ThemeXpert